KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
i II KATOLICKIE GIMNAZJUM
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

„Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła.
Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią ludzie, poczują się związani najpiękniejszym zadaniem – zadaniem cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę…”

Jan Paweł II

 

Misja szkoły Wychowanie to przykład i miłość – nic więcej”.

Misją szkoły jest nauczanie i wychowanie młodego człowieka oparte na personalistycznej koncepcji osoby głoszonej przez Kościół Katolicki. Szkoła opiera się w swej działalności na myśli i nauce Jana Pawła II na temat godności osoby. Wychowuje młodego człowieka w poszanowaniu prawdy, uczciwości, pokory, współnoty, twórczego myślenia, tolerancji, odpowiedzialnosci, wiary i osobistej więzi z Bogiem.

 

Cel wychowania

Nadrzędnym celem jest wychowanie młodego człowieka do szcześliwego i uczciwego życia w oparciu o chrześcijański system wartości. Cel nadrzędny realizowany jest poprzez cele główne i operacyjne opracowane dla poszczególnych etapów edukacyjnych.

Działania wychowawcze i formacyjne szkoły wyznaczają wartości chrześcijańskie:

1. Wiara katolicka – dla której wykładnią jest katechizm kościoła katolickiego, w szczególności dekalog i przykazanie miłości.

2. Podmiotowość człowieka – wyrażana poprzez indywidualne traktowanie uczniów, promowanie tolerancji i szacunku w relacjach z nimi oraz w ich grupach rówieśniczych.

3. Rodzina – jako główne środowisko wychowawcze dziecka, które powinno być wspierane przez szkołę.

4. Ojczyzna – w wymiarze regionalnym i państwowym.

5. Przyjaźń – jako ważna relacja we wspólnocie szkolnej.

6. Potencjał ucznia – jako wewnętrzna gotowość do rozwoju.

 

Wizja szkoły i profil absolwenta

Naszą szkołę postrzegamy jako wspólnotę, w której nauczanie i wychowanie nie odbywa się wyłącznie podczas szkolnych zajęć dydaktycznych, ale obecne jest w aktywnosci pozalekcyjnej, kontaktach z rodzinami uczniów, współpracy z instytucjami zewnętrznymi i partnerami szkoły.

Pragniemy, aby absolwent naszej szkoły:

 • kierował się w życiu chrześcijańskim systemem wartości,
 • funkcjonował wśród ludzi wykorzystując swoje możliwości i szanując innych,
 • akceptował siebie mając świadomość swoich mocnych i słabych stron,
 • był aktywny i twórczy – potrafił zaprezentować i obronić swoje zdanie szanując tych, którzy mają odmienne poglądy,
 • potrafił samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z różnych źródeł informacji,
 • był wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych,
 • znał, szanował i pielęgnował tradycje rodziny, szkoły, małej ojczyzny i kraju,
 • miał świadomość zagrożeń jakie niosą substancje psychoaktywne,
 • miał szerokie zainteresowanie i pasje,
 • miał świadomość szans i zagrożeń związanych z wykorzystaniem mediów i technologii informatycznych.

 

Ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły

Program wychowawczy szkoły podlega ewaluacji. Jest ona oparta na monitorowaniu efektów pracy wychowawczej, badaniu losów absolwentów, konsultacjach z rodzicami, rozmowach z uczniami i absolwentami, sugestiach Samorządu Uczniowskiego, Rady Szkoły oraz nadzoru pedagogicznego. Szkoła do w/w działań tworzy narządzia badawcze. Elementy programu ujęte w planach pracy wychowawczej mają charakter ramowy, są elastyczne, w razie potrzeby mogą być modyfikowane przez nauczycieli i wychowawców. Program wychowawczy szkoły jest spójny ze Szkolnym Programem Profilaktyki.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

"W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażebybardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więcpoprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardzieji pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby równieżumiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dladrugiego."

Jan Paweł II

 

I ETAP EDUKACYJNY

KLASY I – III KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W nauczaniu zintegrowanym chcemy, aby dzieci uświadomiły sobie, że każdy ma prawo do równego traktowania go, a inny nie oznacza gorszy. Zadaniem wychowawców jest wskazanie dzieciom drogowskazu w postaci wartości chrześcijańskich. Zależy nam, aby młodzi ludzie potrafili odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, odznaczali się uprzejmością wobec innych, doceniali wartość rodziny i znali symbole narodowe.

Treści realizowane w klasach 1-3 wynikają z realizacji następujących celów ogólnych:

 • kształtowania umiejętności współdziałania i współpracy w grupie,
 • rozwijania umiejętności prezentowania własnych osiągnięć w klasie,
 • przestrzegania ustalonych w grupie reguł,
 • bezpiecznego organizowanie zabaw,
 • rozwijania takich cech jak: życzliwość, prawdomówność, uczciwość, tolerancja, odpowiedzialność i empatia,
 • rozwijania umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami.

Każdy z celów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wynikające z wieku rozwojowego dziecka, a także odpowiedzią na oczekiwania rodziców i nauczycieli dotyczące misji szkoły katolickiej.

Zadania wynikające z celów ogólnych i realizowane w trzyletnim cyklu nauczania:

 

 1. Wspólna modlitwa na rozpoczęcie i zakończenie dnia w szkole.
 2. Uczestnictwo w modlitwie Anioł Pański.
 3. Uczestnictwo we Mszy Świętej rozpoczynającej i kończącej rok szkolny.
 4. Uczestnictwo w szkolnych Mszach Świętych pierwszopiątkowych.
 5. Rozwijanie wiary i postaw zgodnych z nauczaniem kościoła katolickiego.
 6. Wyjście na cmentarz przed Wszystkimi Świętymi. Opieka nad opuszczonymi grobami.
 7. Spotkanie ze św. Mikołajem.
 8. Wspólne pieczenie pierników przed Bożym Narodzeniem.
 9. Jasełka – występ dla rodziców i kolegów.
 10. Wspólne organizowanie klasowych spotkań wigilijnych i wielkanocnych. Przeżywanie świąt w zespole klasowym i wspólnocie szkolnej. W czasie Adwentu udział w akcjach charytatywnych (szlachetna paczka, Anioł Stróż, kiermasz świąteczny).
 11. Udział w obozie narciarskim. Rozwijanie samodzielności.
 12. Organizacja balu karnawałowego.
 13. Aktywne uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych.
 14. Udział w zajęciach kółek zainteresowań.
 15. Udział w szkolnych Dniach Sportu.
 16. Wspólne organizowanie czerwcowego Święta Rodziny.
 17. Udział w klasowych konkursach – liga ortograficzna, liga matematyczna, angielska liga ortograficzna, zadania dla chętnych, konkurs czytelniczy.
 18. Wycieczki do kina, teatru, filharmonii. Współpraca z Teatrem Banialuka w Bielsku Białej.
 19. Udział w konkursie recytatorskim.
 20. Udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święta Flagi, Dnia Edukacji Narodowej.
 21. Udział w turnieju ekologicznym. Kształtowanie postaw ekologicznych.
 22. Wypełnianie obowiązków wynikających z ustalonego regulaminu klasowego oraz regulaminu wycieczek szkolnych.
 23. Kształtowanie nawyków właściwego zachowania w czasie spożywania obiadów w stołówce szkolnej.
 24. Zaznajamianie uczniów z zasadami dobrego wychowania.
 25. Przestrzeganie zasad fair – play podczas gier i zabaw ruchowych.
 26. Zaznajamianie uczniów ze sposobami radzenia sobie z porażką. Pomaganie uczniom w odkrywaniu ich mocnych stron.

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

REALIZOWANE W KLASACH I – III KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Klasa I

Cel główny: Rozwijanie umiejętności współpracy i poczucia wspólnoty.

 1. Inauguracja roku szkolnego w Kaplicy O.O. Bonifratrów. Poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych.
 2. Wyjazd integracyjny do Czarodziejskiej Zagrody.
 3. Gry i zabawy integracyjne.
 4. Uroczystość Pasowania na ucznia.
 5. Realizacja scenariusza „Szukamy przyjaciela” (Joanna Bąk, Elżbieta Wiewióra – Pyka „Bajkowe spotkania. Program zajęć wychowawczo – profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej”).
 6. Realizacja scenariusza „Budowanie pozytywnej samooceny” (Joanna Bąk, Elżbieta Wiewióra – Pyka „Bajkowe spotkania. Program zajęć wychowawczo – profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej”).

 

Klasa II

Cel główny: Rozwijanie tolerancji. Kształtowanie tożsamości lokalnej
i promowanie „małej ojczyzny”.

 

 1. Realizacja scenariuszy „Jesteśmy tolerancyjni” i „Akceptujemy tego, kto jest inny”(Joanna Bąk, Elżbieta Wiewióra – Pyka „Bajkowe spotkania. Program zajęć wychowawczo – profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej”).
 2. Przygotowania do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.
 3. Wizyta w Bazylice w Piekarach Śląskich.
 4. Uczestnictwo w wycieczkach po najbliższej okolicy.
 5. Systematyczne wizyty w pobliskiej bibliotece.
 6. Współpraca z Domem Kultury w Bogucicach.
 7. Pielgrzymka dzieci komunijnych.

Klasa III

Cel główny: Rozwijanie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć.

Kształtowanie tożsamości narodowej.

 

 1. Realizacja scenariuszy „Komunikacja interpersonalna” i „Jestem sobą, mam własne zdanie”( Joanna Bąk, Elżbieta Wiewióra – Pyka „Bajkowe spotkania. Program zajęć wychowawczo – profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej”).
 2. Prowadzenie lekcji w ramach cyklu „Bohater dnia”.
 3. Opieka nad klasą pierwszą.
 4. Udział w zielonej szkole – kształtowanie postaw aktywnej turystyki i promowanie walorów turystycznych kraju.
 5. Poznanie najważniejszych wydarzeń z historii Polski.
 6. Odkrywanie zabytków – wizyta w zamku 

II ETAP EDUKACYJNY

KLASY IV – VI KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Klasa IV

Cel główny: Dziecko uczy się rozumieć siebie, innych ludzi i otaczający świat.

HASŁO PRZEWODNIE: Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, czyli:

 • jak należy zachować się wobec dorosłych i rówieśników? – czyli o zasadach dobrego wychowania.
 • zachowanie w szkolnej stołówce: savoir – vivre przy stole.
 • dobra organizacja to podstawa – potrafię zorganizować sobie dzień nauki i wypoczynku.
 • należę do wspólnoty szkoły – zajęcia integracyjne i wzmacniające więzi.
 • dzielę się swoimi pasjami, mój pomysł na wolny czas – prezentacje realizowane przez dzieci.
 • rodzina, czyli wspólne radości i smutki – jakie są moje obowiązki domowe?
 • co jest dobre, a co złe ? – powtórka z Dekalogu.
 • „z kulturą na ty” – kultura stroju czyli klasowy pokaz mody.

 

Wydarzenia stałe :

 • udział w szkolnym obozie narciarskim
 • zapoznanie się z regulaminem wycieczek i wyjazdów szkolnych
 • wycieczka klasowa / szkolna
 • wyjścia do teatru, filharmonii, muzeów, bibliotek i innych instytucji kultury
 • udział w szkolnej Mszy Świętej, nabożeństwach różańcowych i roratach
 • udział w rekolekcjach wielkopostnych, wyjazdach formacyjnych
 • przeżywanie wydarzeń roku liturgicznego i kalendarzowego
 • Tydzień wychowania – opieka nad lokalna kapliczką i przydrożnym krzyżem

Klasa V

Cel główny: Uczeń uczy się akceptacji siebie mając świadomość swoich

mocnych i słabych stron.

 

HASŁO PRZEWODNIE: Rozwijanie i promowanie samodzielności:

 • wspólne nie znaczy niczyje- uczymy się szanować szkolne mienie
 • porażka ludzka rzecz – o umiejętności przegrywania
 • savoir vivre na co dzień – uprzejmość wobec dorosłych i dzieci
 • nasza mała ojczyzna – wiedza na temat patrona swojej ulicy
 • ja chciałbym, chciałabym – uczę się wyrażać swoje emocje
 • pozytywne postawy – za co cenimy swoich bohaterów?
 • moje mocne strony – nauka autoprezentacji
 • dbam o swoje potrzeby – zdrowa asertywność
 • jak radzić sobie ze słabościami?
 • jak mądrze korzystać z telewizji?

 

Wydarzenia stałe :

 • udział w szkolnym obozie narciarskim
 • zapoznanie się z regulaminem wycieczek i wyjazdów szkolnych
 • wycieczka klasowa / szkolna
 • wyjścia do teatru, filharmonii, muzeów, bibliotek i innych instytucji kultury
 • udział w szkolnej mszy świętej, nabożeństwach różańcowych i roratach
 • udział w rekolekcjach wielkopostnych
 • przeżywanie wydarzeń roku liturgicznego i kalendarzowego
 • Tydzień wychowania – praca na rzecz społeczności szkolnej (np: sprzątanie boiska, malowanie ławek).

 

Klasa VI

Cel główny: Uczeń zna i przestrzega normy dobrego zachowania, potrafi

planować działania i przewidywać ich efekt.

 

HASŁO PRZEWODNIE: Wyrobienie nawyku podejmowania obowiązków na rzecz drugiego człowieka:

 • dobry plan – połowa sukcesu czyli o umiejętności planowania czasu
 • czy mnie słuchasz? – rzecz o aktywnym słuchaniu ze zrozumieniem
 • jak zwracać się do rówieśników i dorosłych? – zasady kulturalnego porozumiewania się
 • co nas łączy, co nas dzieli – czy jesteśmy tolerancyjni?
 • kiedy pojawi się konflikt – jak rozwiązać spory?
 • najważniejsze wartości w moim życiu – mapy mentalne wartości
 • służba człowiekowi – postacie świętych od pomagania ( Matka Teresa z Kalkuty, Ojciec Jan Bosko, Święty Brat Albert, Ksiądz Kazimierz Siemiaszko).
 • mój bohater – prezentacja postaci, które są autorytetami w ich oczach (przez samych uczniów)
 • akcja „Anioły lecą do… szpitala Aniołów Stróżów” – zajęcia prezentujące działania wolontariatu

 

Wydarzenia stałe :

 • udział w szkolnym obozie narciarskim
 • zapoznanie się z regulaminem wycieczek i wyjazdów szkolnych
 • wycieczka klasowa / szkolna
 • wyjścia do teatru, filharmonii, muzeów, bibliotek i innych instytucji kultury
 • udział w szkolnej mszy świętej, nabożeństwach różańcowych i roratach
 • udział w rekolekcjach wielkopostnych
 • przeżywanie wydarzeń roku liturgicznego i kalendarzowegoTydzień wychowania – wykonanie portretów aniołów (wolontariat na rzecz szpitala).

 

III ETAP EDUKACYJNY - GIMNAZJUM 

W procesie wychowania młodego człowieka - gimnazjalisty dążymy, by dojrzewał do odpowiedzialnego i uczciwego człowieczeństwa. Zadaniem wychowawców jest nieustanne wskazywanie wartości chrześcijańskich, które pomogą mu kierować się fundamentalnymi zasadami odróżniającymi bez trudu dobro od zła. Pragniemy, by uczniowie kończąc nasze gimnazjum potrafili trafnie ocenić co jest dobre i złe w codziennym życiu, by odznaczali się wysoką kulturą osobistą w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi oraz by szanowali wartości rodzinne, narodowe i religijne.

 

Treści realizowane w klasach I - III gimnazjum wynikają z realizacji następujących celów ogólnych:

 • kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego i konsekwentnego współdziałania i współpracy w grupie,
 • kształtowanie umiejętności rozwijania i prezentowania własnych pasji, zainteresowań i osiągnięć,
 • przestrzeganie reguł ustalonych w klasie i w szkole,
 • rozwijanie takich cech jak: odpowiedzialność, prawdomówność, uczciwość, tolerancja, i empatia,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami i sukcesami,
 • kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do ojczyzny,
 • rozwijanie postaw pro-ekologicznych.

 

Każdy z celów jest odpowiedzią na potrzeby wynikające z wieku rozwojowego młodzieży oraz oczekiwania rodziców i nauczycieli, które są zgodne z misją szkoły.

 

Zadania wynikające z celów ogólnych i realizowane w trzyletnim cyklu nauczania:

 

 1. Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole i poza nią.
  1. Wspólna modlitwa na rozpoczęcie i zakończenie dnia w szkole.
  2. Uczestnictwo w modlitwie Anioł Pański.
  3. Uczestnictwo we Mszy Świętej rozpoczynającej i kończącej rok szkolny.
  4. Uczestnictwo w szkolnych Mszach Świętych pierwszopiątkowych.
  5. Rozwijanie wiary i postaw zgodnych z nauczaniem kościoła katolickiego.
  6. Wyjście na cmentarz w okolicy 1 listopada. Opieka nad opuszczonymi grobami.
  7. Spotkanie ze św. Mikołajem.
  8. Wspólne pieczenie pierników przed Bożym Narodzeniem.
  9. Organizowanie kiermaszu świątecznego; wizyta w szpitalu Ojców Bonifratrów.
  10. Wspólne organizowanie klasowych spotkań wigilijnych i wielkanocnych.
  11. Przeżywanie świąt w zespole klasowym i wspólnocie szkolnej.
  12.  Udział w obozie językowym w Anglii.
  13. Aktywne uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych.
  14. Udział w zajęciach kółek zainteresowań.
  15. Udział w szkolnych dniach sportu.
  16. Wspólne organizowanie czerwcowego Święta Rodziny.
  17. Udział w szkolnych i poza szkolnych konkursach przedmiotowych, olimpiadach oraz innych turniejach.
  18. Wycieczki do kina, teatru, filharmonii.
  19. Wychowanie patriotyczne przypominające, że ojczyzna to mój dom.
  20. Udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości, Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Edukacji Narodowej.
  21. Udział w turnieju ekologicznym. Kształtowanie postaw ekologicznych.
  22. Wypełnianie obowiązków wynikających z ustalonego regulaminu klasowego oraz regulaminu wycieczek szkolnych.
  23. Przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków na przerwach, w stołówce szkolnej; wyrabianie nawyków zdrowego żywienia oraz postawy szacunku do pożywienia.
  24. Egzekwowanie zasad dobrego wychowania.
  25. Przestrzeganie zasad fair – play w szkole.
  26. Zaznajamianie uczniów ze sposobami radzenia sobie z porażką. Pomaganie uczniom w odkrywaniu ich mocnych stron.
  27. Pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia. Spotkanie warsztatowe z psychologiem z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

Klasa I GIMNAZJUM

Cel główny: Rozwijanie umiejętności współpracy, poczucia wspólnoty oraz rzetelnej pracy. 

 1. Świadome uczestnictwo w życiu klasy i szkoły. Poznajemy się na nowo w nowej rzeczywistości szkolnej i klasowej.
 2. Nasze wady i zalety – odkrywamy siebie.
 3. Umiejętność słuchania i rozmawiania – jak komunikować się z innymi?
 4. Systematyczność i uczciwość naczelne cechy naszej pracy i naszego postępowania.
 5. Jesteśmy krytycznymi odbiorcami świata mediów. Sposoby manipulacji i socjotechnika w przekazie medialnym.
 6. Mamy szacunek do jedzenia. Problematyka głodu na świecie.
 7. Dbamy o porządek – troska o mienie własne i szkolne.
 8. Zanieczyszczenie środowiska a choroby cywilizacyjne.
 9. Segregujemy odpady – śmieciowe ABC…
 10. Zajęcia prezentujące różne formy niesienia pomocy – wolontariat, pomoc charytatywna, pomoc socjalna.

 

Klasa II GIMNAZJUM

Cel główny: Rozwijanie tolerancji oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

 1. Szanujemy każdą pracę i każdego człowieka.
 2. Stosujemy zasady savoir vivre’u wobec rówieśników i dorosłych.
 3. Opanowujemy trudną sztukę rozwiązywania konfliktów.
 4. Szanujemy własną wiarę i Kościół.
 5. Włączamy się w organizację Orszaku Trzech Króli.
 6. Jesteśmy odpowiedzialni za siebie i innych.
 7. Znamy zasady prawidłowego zachowania w stanach zagrożenia życia lub zdrowia.
 8. Reagujemy na przejawy zła. Czy kierujemy się faktycznym dobrem drugiego człowieka?
 9. Autorytet w budowaniu systemu wartości. Czy mamy swoje autorytety?
 10. Katalog praw i wolności – jak chronić własną i cudza godność?

 

Klasa III GIMNAZJUM

Cel główny: Rozwijanie dojrzałych postaw 

 1. Stres konstruktywny i niszczący – sposoby radzenia sobie ze stresem.
 2. Zdrowo jemy, zdrowo śpimy, osiągamy sukces – promujemy zdrowy tryb życia.
 3. Jak wypoczywać, by naprawdę odpocząć?
 4. Mamy wiele talentów – chcemy się nimi dzielić. Mówimy o swoich mocnych stronach.
 5. Być dla innych – naczelna zasada życia. Wizyta w szpitalu Ojców Bonifratrów.
 6. Wiemy, co chcemy robić w przyszłości – warsztaty z psychologiem z poradni psychologiczno – pedagogicznej „Wybór dalszej ścieżki kształcenia”.
 7. Nasze miejsce w rodzinie , szkole i społeczeństwie.
 8. Jesteśmy katolikami, to zobowiązuje.
 9. Kultura zachowania w nowej szkole – jak zrobić niekłamane pozytywne wrażenie?
 10. Planujemy racjonalnie czas pracy niezbędny do rzetelnego przygotowania się do zajęć szkolnych, klasówek oraz egzaminu gimnazjalnego.

 

Katowice, 1 października 2012

Uczestniczymy
w programach: