KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
i II KATOLICKIE GIMNAZJUM
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Projekt edukacyjny to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna, a przede wszystkim zespołowa praca uczniów służąca realizacji określonego zadania. Projekt edukacyjny jest metodą efektywną i skuteczną, rozwija u uczniów samodzielność, umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej, pobudza rozwój poznawczy i emocjonalny, rozwija zainteresowania, uzdolnienia i twórcze myślenie, a także umożliwia prezentację wyników własnej pracy.

 

Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie § 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U nr 83, poz.562 z późn.zm. ).

Uczniowie II Katolickiego Gimnazjum realizują projekty edukacyjne w dowolnym momencie etapu edukacyjnego, z wykluczeniem drugiego semestru klasy trzeciej.

Projekt jest zaplanowanym działaniem realizowanym przez zespół uczniów liczący co najmniej 2 osoby. Może on dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego poszczególnych przedmiotów, wykraczać poza te treści lub mieć charakter międzyprzedmiotowy. Czas trwania projektów nie powinien przekroczyć ośmiu miesięcy, w zależności od ich obszaru działań i stopnia trudności.

Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, ten sam projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.

Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

Informację o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać od opiekuna projektu, dyrektora lub w formie informacji zamieszczonej na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców / prawnych opiekunów prawnych, w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu. W przypadku zwolnienia, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „ zwolniona”.

Dokumentację dotyczącą realizacji projektu przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

Koordynatorem realizacji wszystkich projektów edukacyjnych jest dyrektor, którego zadaniem jest: Zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, upowszechnienie informacji o realizowanych projektach w danym roku szkolnym, podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdania na koniec roku szkolnego.

Nauczyciel - opiekun projektu w szczególności odpowiada za:

 1. Wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe.
 3. Założenie i prowadzenie karty projektu i innych dokumentów, o ile taka potrzeba zachodzi.
 4. Prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt.
 5. Monitorowanie jego realizacji.
 6. Wystawienie uczniowi uczestniczącemu w projekcie zaświadczenia, które umieszcza się w arkuszu ocen ucznia.

Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:

 1. Poinformowanie uczniów i ich rodziców / prawnych opiekunów o warunkach i sposobie realizacji projektów edukacyjnych.
 2. Kontaktowanie się z opiekunami projektów w momencie ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej ( arkusz ocen, świadectwo ).
 4. Nadzór nad udziałem uczniów w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji przynajmniej jednego projektu edukacyjnego.

Projekt obejmuje następujące działania:

 • wybranie tematu projektu w terminie do 15 października,
 • określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji,
 • wykonywanie zaplanowanych działań,
 • zbieranie materiałów i ich selekcja,
 • założenie i prowadzenie Karty Projektu zawierającej:
 • temat, cel projektu, skład zespołu, termin realizacji i prezentacji projektu,
 • zadań do wykonania, sposobu prezentacji, terminy konsultacji z nauczy-cielem, ocenę pracy każdego ucznia,
 • prezentację rezultatów projektu,
 • ocenę projektu.

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU

Wychowawcy klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informują uczniów ( na godzinie wychowawczej ), rodziców/prawnych opiekunów ( na wrześniowej wywiadówce ) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

W przypadku udziału ucznia w kilku projektach, może on zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w ostatnim roku nauki w gimnazjum ( w terminie do 30 maja ).

Projekt jest realizowany samodzielnie przez uczniów pod opieką nauczyciela-opiekuna. Gdy projekt ma charakter miedzyprzedmiotowy, w trakcie jego realizacji uczniowie mogą korzystać z pomocy innych nauczycieli.

Nauczyciele w terminie do 15 września każdego roku szkolnego zgłaszają na piśmie tematy projektów edukacyjnych. Tematy projektów mogą również zaproponować uczniowie.

W terminie do 20 września, dyrektor szkoły ogłasza Listę Projektów Edukacyjnych na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.

Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają opiekunowi projektu ustną deklarację dotyczącą udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru tematu projektu upływa 15 października. Opiekunowie projektów odnotowują ten fakt w karcie projektu. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela – opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna projektu. Zakończenie i prezentacja projektów odbywa się do końca maja danego roku szkolnego.

Dopuszcza się następujące formy prezentacji projektu:

 • konferencja naukowa połączona z wykładami,
 • forma plastyczna np. plakat, collage z opisami,
 • przedstawienie teatralne, inscenizacja,
 • książka, broszura, gazetka,
 • prezentacja multimedialna,
 • model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska,
 • happening, marsz,
 • debata oxfordzka,
 •  inna, za zgodą opiekuna.

Przy ocenie projektu, która jest cząstkową oceną zachowania ucznia, nauczyciel uwzględnia samoocenę ucznia i opinię zespołu dotyczącą pracy, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu.

Ocenie podlega:

 • zawartość merytoryczna, treść,
 • zgodność z tematem projektu,
 • stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
 • estetyka i staranność,
 • trafność dowodów i badań,
 • ogólna wartość dydaktyczna i wychowawcza,
 • pomysłowość i innowacyjność,
 • umiejętność pracy w grupie i zaangażowanie,
 • terminowość wykonania przydzielonych zadań,
 • udział w prezentacji,
 • poprawność językowa,
 • technika prezentacji,
 • stopień zainteresowania odbiorców

Dyrektor II Katolickiego Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego i wprowadza je w życie zarządzeniem.

Uczestniczymy
w programach: